+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

به ارمنی صحبت کنیم

زبان ارمنی یکی از زبانهای هندواروپایی است که در منطقه قفقاز و به ویژه در کشور ارمنستان رایج است. این زبان با خط ویژه خود یعنی الفبای ارمنی که توسط مسروب ماشتوتس ابداع گردیده نوشته می‌شود. ارمنی خود شاخه‌ای مستقل از خانواده زبانهای هندواروپایی است. زبان ارمنی دو گویش بزرگ اصلی دارد یکی ارمنی شرقی و دیگری ارمنی غربی. زبان رسمی کشور ارمنستان به گویش ارمنی شرقی است. مجموع گویشوران به زبان ارمنی در جهان ۹ میلیون است.

 مکالمات روزمره زبان ارمنی طی سفر همراه داشته باشید...

tan دوغ barev سلام
chlootsvogh soorj نسکافه inchpes ek حال شما چطور است؟
gofe, soorch قهوه lave em, mersi خوبم ، ممنون
tey چای shat lave خیلی خوب
kat شیر shat vat خیلی بد
anoosh نوش جان dook hay ek? آیا ارمنی هستید؟
sary سرد kareli e? اجازه دارم؟
taq گرم inch e dzer anoone? اسم شما چیست؟
drami pokhanagoom صرافی urakh em خوشحالم
srcharan قهوه خانه sovats em گرسنه هستم
verelak اسانسور sovats e گرسنه هست
dram پول tsarav em تشنه هستم
senyak اطاق uzum em می خواهم
lvatsgadoon خشک شوئی ، لباسشوئی chem uzum نمی خواهم
khanoot مغازه inch arje? قیمت آن چقدر است؟
bats باز artyok gidek? آیا میدانید؟
pak بسته vordegh e? کجاست ؟
ejan ارزان ur  ek gnoom? کجا میروید؟
tang گران jame kanisn e? ساعت چند است؟
voch خیر es gitem میدانم
tangaran موزه neroghootyoun ببخشید
shenk ساختمان khntrem لطفا
gyough روستا ، ده siroom em دوست دارم
lich دریاچه ayo بله
get رودخانه chash غذا
chanabar راه hats نان
poghots خیابان joor آب
metro مترو khorovats کباب
chambroog چمدان matsoon ماست
bari chanapar سفر بخیر panir پنیر
avtokayan ترمینال اتوبوسرانی shakar شکر
avtobus اتوبوس brints برنج
ktesnvenk بزودی می بینمت miss گوشت
bari gisher شب بخیر dzoog ماهی
hajogh خداحافظ gar گوسفند ،بره
odanav هواپیما chgitem نمیدانم
odanavakayan فرودگاه chut جوجه